JET A1

Показатели Единици за измерване Норми Методи за изпитване
Фракционен състав
начало на кипене
- 10 % дестилират при температура
край на кипене
остатък от дестилация
загуби от дестилация

°C
°C
°C
%v/v
%v/v

123,0-654,0
не по-висока от 205,0
не по-висока от 300,0
не повече от 1,5
не повече от 1,5
ASTM D-86
Кинематичен вискозитет при -20°C mm2/s не повече от 8.000 ASTM D-445
Температура на замръзване
- зимен период (1 октомври – 15 март)
°C не по-висока от минус 47,0 ASTM D-2386
Пламна температура на затворен тигел °C не по-ниска от 40 ASTM D-56
Сяра % (m/m) не повече от 0,3 ASTM D-4294
Плътност при 15°C g/ml 0,7750-0,8400 ASTM D-4052
Киселинност mgKOH/g не повече от 0,015 ASTM D-3242
Меркаптани %w/w не повече от 0,0030 ASTM D-3227
Нетна топлина на горене MJ/kg не по-ниска от 42,80 ASTM D-3338
Ароматни въглеводороди %v/v не повече от 25,0 ASTM D-1319
Височина на непушлив пламък mm не по-ниска от 25,0 ASTM D-3241
Докторски тест отрицателен IP 30
Механични примеси mg/l не повече от 1,0 ASTM D-5452
Корозия върху медна пластина клас не повече от 1 ASTM D-130
Контролна температура °C не по-ниска от 260 ASTM D-3241
Диференциално налягане на филтъра mm Hg не повече от 25,0 ASTM D-3241
Фактически смоли mg/100ml не повече от 7 IP 540
Електропроводимост pS/m 50-600 ASTM D-2624