Горива за дизелови двигатели

Показатели Единици за измерване Гранични стойности Методи за изпитване
минимум максимум
Цетаново число 51,0 - БДС ЕN ISO 5165
БДС EN 15195
Цетанов индекс 46,0 - БДС ЕN ISO 4264
Плътност при 15°C kg/m3 820,0 845,0 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185
Полициклични арени % (m/m) - 8,0 БДС EN 12916
Съдържание на сяра mg/kg - 10,0 БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
Пламна температура °C над 55 - БДС EN ISO 2719
Коксов остатък (на 10% остатък от дистилация) % (m/m) - 0,30 БДС EN ISO 10370
Съдържание на пепел % (m/m) - 0,01 БДС EN ISO 6245
Съдържание на вода mg/kg - 200 БДС EN ISO 12937
Общо количество неочиствания mg/kg - 24 БДС EN 12662
Корозия на медна пластина (3 h при 50°C) клас 1 БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление g/m3
h
-
20
25
-
БДС EN ISO 12205
БДС EN 15751
Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°C μm - 460 БДС EN ISO 12156-1
Вискозитет при 40°C mm2/s 2,00 4,50 БДС EN ISO 3104
Дестилационни характеристики:
- % (V/V) дестилирани до 250°C
- % (V/V) дестилирани до 350°C
- 95% (V/V) дестилирано до

% (V/V)
% (V/V)
°C

-
85
-

<65
-
360
БДС EN ISO 3405Гранична температура на филтруемост CFPP
- клас А
- клас Е

°C
°C

-
-

5
минус 15
БДС EN 116


Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) % (V/V) - 7,0 БДС EN 14078