Автомобилни бензини

Показатели Единици за измерване Гранични стойности Методи за изпитване
минимум максимум
Октаново число по изследователски метод, RON 95,0 - БДС ЕN ISO5164
Октаново число по моторен метод, MON 85,0 - БДС ЕN ISO5163
Съдържание на олово mg/l - 5 БДС EN 237
Плътност при 15°C kg/m3 720,0 775,0 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185
Съдържание на сяра mg/kg - 10,0 БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
Стабилност на окисление min 360 - БДС EN ISO 7536
Съдържание на смоли (промити с разтворител) mg/100 ml - 5 БДС EN ISO 6246
Корозия на медна пластина (3 h при 50°C) клас 1 БДС EN ISO 2160
Външен вид Прозрачен и светъл визуална проверка
Съдържание на въглеродни групи:
- алкени
- арени

% (V/V)
% (V/V)

-
-

18,0
35,0
БДС EN 1451
БДС EN 15553
ASTM D 1319
Съдържание на бензин % (V/V) - 1,0 БДС EN 12177
БДС EN 238
БДС EN 14517
Съдържание на кислород % (m/m) - 3,7 БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN 14517
Съдържание на кислородосъдържащи съединения:
- метанол
- етанол
- изопропилов алкохол
- изобутилов алкохол
- третичен бутилов алкохол
- етери (с 5 и повече C-атоми)
- други кислородосъдържащи

% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)

-
-
-
-
-
-
-

3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN 14517
Налягане на парите, VP
Клас A,
Клас C

kPa
kPa

45,0
50,0

60,0
80,0
БДС EN 13016-1
Дестилационни характеристики
- при 70°C се изпаряват, E70
Клас А,
Клас С,
- при 100°C се изпаряват, E100
Клас А,
Клас С,
- при 150°C се изпаряват, E150
Клас А,
Клас С,
- край на кипене, FBP
- остатък от дистилацията

% (V/V)


% (V/V)


% (V/V)


°C
% (V/V)


20,0
22,0

46,0
46,0

75,0
75,0
-
-


48,0
50,0

71,0
71,0

-
-
210
2
БДС EN 3405
Индекс на летливост (10VP+7E70) 1050
Съдържание на манган mg/l - 6 pr EN 16135
pr EN 16136