Екология

Going GreenКато фирма търгуваща и транспортираща горива и химикали, ние осъзнаваме своята отговорност и сме пряко ангажирани с опазването на околната среда. Работния процес, инвестиционните проекти и бъдещите планове за развитието ни са изцяло подчинени на идеята за природно съобразен начин на работа. Твърдо сме убедени в необходимостта от инвестиране в технологии за подобряване на екологичните условия за съхраняване и транспорт на горива и химически продукти.

От друга страна няма да отстъпваме от позицията си за ангажиране на персонала от всички нива на фирмата за съответствие с приложимите изисквания по околна среда и предотвратяване на замърсяване.

Ние ясно разбираме ролята на управление на качеството и околната среда за бъдещото ни развитие като фирма и сме уверени, че всеки от нас, съобразно своите възможности ще допринася за ефективното прилагане на екологичните норми.

Ние с готовност ще отговаряме на предложенията за съвместна дейност и инициативи с организациите и институциите, работещи за опазване на еко равновесието в природата.

ОБЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА СЪГЛАСНО чл. 116д, ал. 1 от ЗООС

АВАРИЕН ПЛАН НА ПЕТРОЛНА БАЗА ГР. МАРТЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ В ПЕТРОЛНА БАЗА, ГР. МАРТЕН С ОПЕРАТОР ДМВ ЕООД

АВАРИЕН ПЛАН НА ПЕТРОЛНА БАЗА ГР. ВРАЦА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ В ПЕТРОЛНА БАЗА, ГР. ВРАЦА С ОПЕРАТОР ДМВ ЕООД